Informació general

Organitza

Comitè Tècnic de la Direcció lnfermera
Secretària Tècnica:

e-mail: sanicongress@direccioinfermeraclinic.cat